คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 มิ.ย. 2559
2 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 มิ.ย. 2559
3 1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 มิ.ย. 2559
4 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 มิ.ย. 2559
5 3. การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 มิ.ย. 2559
6 4. การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 มิ.ย. 2559
7 5. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 มิ.ย. 2559
8 6. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 มิ.ย. 2559
9 7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 มิ.ย. 2559
10 8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 มิ.ย. 2559
11 9. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2559
12 10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 มิ.ย. 2559
13 11. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 มิ.ย. 2559
14 12. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 มิ.ย. 2559
15 13. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2559
16 14. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 มิ.ย. 2559
17 15. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2559
18 16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 มิ.ย. 2559
19 17. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 มิ.ย. 2559
20 18. การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 มิ.ย. 2559
21 19. การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 มิ.ย. 2559
22 20. การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 มิ.ย. 2559
23 21. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1