การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ก.พ. 2560
2 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 มิ.ย. 2560
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 มิ.ย. 2560
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.ค. 2560
5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ก.ย. 2560
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ,2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ต.ค. 2560
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ต.ค. 2560
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ต.ค. 2560
9 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 พ.ย. 2560
10 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2561
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ม.ค. 2561
12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ม.ค. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ม.ค. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ม.ค. 2561
15 พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 มี.ค. 2561
16 สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 มี.ค. 2561
17 แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ค. 2561
18 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ก.ค. 2561
19 แผ่นพับการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1