การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ก.พ. 2560
2 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 มิ.ย. 2560
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 มิ.ย. 2560
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ก.ค. 2560
5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ก.ย. 2560
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ,2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ต.ค. 2560
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2560
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ต.ค. 2560
9 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 พ.ย. 2560
10 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ม.ค. 2561
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ม.ค. 2561
12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ม.ค. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ม.ค. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ม.ค. 2561
15 พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มี.ค. 2561
16 สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 มี.ค. 2561
17 แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 พ.ค. 2561
18 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ค. 2561
19 แผ่นพับการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1