การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
248
24 ก.พ. 2560
2 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 มิ.ย. 2560
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
16 มิ.ย. 2560
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
04 ก.ค. 2560
5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
25 ก.ย. 2560
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ,2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
02 ต.ค. 2560
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
09 ต.ค. 2560
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
27 ต.ค. 2560
9 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 พ.ย. 2560
10 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
07 ม.ค. 2561
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
238
08 ม.ค. 2561
12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 ม.ค. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 ม.ค. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 ม.ค. 2561
15 พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 มี.ค. 2561
16 สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
22 มี.ค. 2561
17 แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
237
26 มี.ค. 2562
18 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 เม.ย. 2562
19 แผ่นพับการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
249
06 มิ.ย. 2562
20 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 ก.ย. 2563
21 แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 ต.ค. 2563
22 คู่มือการปฏิบัติงาน ครู คศ.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 พ.ย. 2563
23 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงสร้างส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ส.ค. 2564
24 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ส.ค. 2564
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ก.ย. 2564
26 รายงานผล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ก.ย. 2564
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1