การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 ก.พ. 2560
2 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
16 มิ.ย. 2560
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 มิ.ย. 2560
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
04 ก.ค. 2560
5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
173
25 ก.ย. 2560
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ,2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ต.ค. 2560
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 ต.ค. 2560
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ร พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 ต.ค. 2560
9 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 พ.ย. 2560
10 แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ม.ค. 2561
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
174
08 ม.ค. 2561
12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
11 ม.ค. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
170
12 ม.ค. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
172
22 ม.ค. 2561
15 พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
16 มี.ค. 2561
16 สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
22 มี.ค. 2561
17 แผ่นพับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
171
26 มี.ค. 2562
18 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 เม.ย. 2562
19 แผ่นพับการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
185
06 มิ.ย. 2562
20 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ก.ย. 2563
21 แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 ต.ค. 2563
22 คู่มือการปฏิบัติงาน ครู คศ.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1