กิจกรรม : กิจกรรม "การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น"


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินงานเต็มที่  มีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงอย่างไร  ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ  ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับ  ดูแลการดำเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน  นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม  และมีประสิทธิภาพแล้วนั้น  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร  ลดโอกาสในการเกิดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เพื่อกำหนดบาทบาทของสมาชิกสภาในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาทุกท่านเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2562  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2562  ณ  ห้องประชุมลุ่มไม้ไผ่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562    อ่าน 131 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**